IAMGE

Psyl'list
        

Publication
Bekker-Migdisova (1964)

Bekker-Migdisova E. E. 1964 - Tretichnye ravnokrylye Stavropol'ya [Tertiary Homoptera of Stavropol]. Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademiya Nauk SSSR 104: 1-104.
Original available names
Agonoscena marmorea† Bekker-Migdisova, 1964
Geographical distribution
Agonoscena marmorea† Bekker-Migdisova, 1964