IAMGE

Psyl'list
        

Publication
Andrianova (1948)

Andrianova N. S. 1948 - Novye vidy Psylla na ivach. Nauchno-metodicheskie Zapiski Moskva 11: 208-215.
Original available names
Cacopsylla (Hepatopsylla) moscovita (Andrianova, 1948)
Cacopsylla moscovita (Andrianova, 1948) previous combination of Cacopsylla (Hepatopsylla) moscovita (Andrianova, 1948)
Psylla moscovita Andrianova, 1948 previous combination of Cacopsylla moscovita (Andrianova, 1948)
Psylla subnigrita Andrianova, 1948 synonym of Psylla nigrita Zetterstedt, 1828